Afgelopen maand werd bekend welke ingenieurs toegelaten zijn tot het raamcontract met meerdere ondernemers ten behoeve van de Provincie Overijssel. De raamovereenkomst bestaat uit 6 expertisevelden en 22 vakgebieden. MGciviel is samen met haar partners in de lead voor maar liefst 4 expertisegebieden. De overeenkomst is afgesloten voor de eenheden Wegen en Kanalen, Ruimte en Bereikbaarheid, Project en Programmamanagement, Economie en Cultuur, Natuur en Milieu en Publieke Dienstverlening.

 

Intergrale aansturing

 

MGciviel heeft voor de raamovereenkomst zeven partijen bij elkaar gebracht om voor elke kerncompetentie de juiste expertise in huis te halen. Hierdoor is een samenwerkingsverband ontstaan tussen zeven bedrijven met elk hun eigen expertise. De integrale aansturing van de samenwerkingspartijen wordt gedaan door MGciviel zodanig dat de opdrachtgever kan vertrouwen op een integraal product, kwaliteitsborging en één aanspreekpunt. MGciviel werkt vaker samen met deze samenwerkingspartners voor Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en private partijen.

 

Onze expertise gebieden

 

‘Wij kunnen onze expertise op het gebied van projectmanagement, projectbeheersing, contractvoorbereiding, duurzaam & circulair inkopen en contractbeheersing van UAV-gc projecten hier volledig in kwijt, geeft Gerben Sloothaak, eigenaar van MGciviel aan. ‘Collega’s Jan Glazenburg en Gerrit Puttenstein zullen de coördinatie, begeleiding en uitwerken van aanvragen en opdrachten op zich gaan nemen. In totaal zijn we in de lead voor 4 van de 6 expertisegebieden en werken we samen met Cleverland, Mateboer Milieu, Tijhuis, Saricon, Liezen Civiel, Ecoreest en TerraCarta.

 

 


 

MGciviel is met haar samenwerkingspartijen in de lead voor de volgende 4 expertisegebieden:

 

1 | Bodem

 

Dit betreft het uitvoeren van onderzoeken naar de aanwezigheid van asbest in objecten of de bodem en de advisering hierover conform de hiervoor geldende normen (SC-540 en NEN 2991).

Partner Mateboer Milieutechniek BV is een specialist in het verrichten van (water)bodemonderzoek, (water)bodemadvies en uitvoering van bodemsaneringen. Mateboer Milieutechniek BV heeft naast de adviesafdeling voor bodemonderzoek (BRL 1000, 2000, 6000) ook een uitvoeringsafdeling voor bodemsanering (BRL 7000). Zij zijn dus gewend om in een vroeg stadium vooruit te denken wat nodig is voor het eventueel opstellen van een saneringsplan en het onderzoek passend te maken voor een eventuele bodemsanering.

Voor het voorbereiden en opstellen van het UAV (RAW) contract wordt gebruik gemaakt van de expertise van partner Liezen Civiel. Ook het toezichthouden en directievoeren op deze contracten is waar zij goed in zijn. Voor meerdere projecten bij onder andere overheidsinstanties en aannemers voeren zij deze werkzaamheden uit.

Partner Cleverland is werkzaam in het ruimtelijk domein met uitdagende projecten bij gemeentes, waterschappen, provincies en aannemers door heel Nederland. Ze hebben veel expertises in huis, één daarvan is het opstellen van een SSK-raming voor elke ontwerpfase.

‘Het opstellen van geïntegreerde contracten en toepassen van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een expertise van MGciviel. Alle kennis op het gebied van projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en aanbestedingen hebben wij zelf in huis. Onze kennis en kunde passen wij graag toe voor out off the box oplossingen en bouwteams’, geeft Jan Glazenburg aan.

 

2 | Ecologie en Natuurontwikkeling

 

Dit betreft het met een natuuronderzoek beoordelen of ruimtelijke ingrepen, werkzaamheden of activiteiten nadelige effecten hebben op beschermde flora en fauna of op N2000/NNN gebieden in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Partner Eco Reest voert met een team van 15 adviseur ecologen en 30 veldecologen onderzoeken uit van quick scan, soortgericht onderzoek (inventarisatie) en monitoring. Een groot deel van de projecten zijn gerelateerd aan de verduurzaming van stedelijk gebied waar met name bescherming van stedelijke leefgebieden en ecosysteemdiensten aan de orde zijn. Jan: ‘In landelijk gebied is de variëteit aan soorten en gebieden groter en zijn wij in staat op een project meerdere specialisten op soortbescherming en gebiedsbescherming in te zetten. Vanuit de brede en hoogwaardige expertise van de ecologen én onze adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw, zijn wij vanuit een ecosysteembenadering in staat integraal, op een deskundige, onafhankelijke wijze te adviseren en te begeleiden. We zetten in op een hoog ambitieniveau. Door onze hoogwaardige bouwkundige kennis zijn wij in staat gebouwen te beoordelen op geschiktheid voor beschermde soorten. Door uitvoering van monitoring hebben wij een goed beeld van de effectiviteit van natuurmaatregelen. EcoReest is lid van het Netwerk Groene Bureaus, gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA*; borging van kwaliteit en integriteit is stevig verankerd in onze organisatie.’

 

3 | Assets ((vaar)wegen en kunstwerken)

 

Partner Cleverland heeft veel kennis in huis met betrekking tot het ruimtelijk domein. Er wordt gewerkt aan uitdagende projecten van gemeentes, waterschappen, provincies en aannemers door heel Nederland. Op basis van commitment, wederzijds vertrouwen en passie voor de leefomgeving gaat Cleverland te werk.

De expertise van partner TerraCarta wordt ingezet voor het uitvoeren van grondradaronderzoek. TerraCarta heeft al sinds 1995 ervaring met de inzet van een grondradar. Door deze jarenlange ervaring is er veel kennis in huis met betrekking tot het grondradaronderzoek in verschillende werkvelden.

Partner Tijhuis, als specialist op gebied van waterbodem, loopt voorop in de markt. Dit bereiken zij door eigen veldwerkers en toezichthouders in te zetten, innoveren in digitale middelen. Daarnaast voeren zij bijzondere onderzoeken, zoals studie slibaanwas voor 7 waterschappen, uit en wordt er meegeschreven aan normen van SIKB en NEN. Door te werken met eigen mensen in het veld en door ervaring in voorbereiding en uitvoering staat Tijhuis met hun adviezen en ontwerpen dicht bij de praktijk. Dit geldt voor zowel voor waterbodembescherming bij verontreinigde waterbodem, bij oevers en keringen in regionale wateren. De expertise van Tijhuis zal gebruikt worden voor het advies op het gebied van baggeren van vaarwegen en het uitvoeren van geautomatiseerde langs- en dwarsonvlakheidsmetingen.

Op het gebied van installaties is Cleverland onze samenwerkingspartner met ervaring bij sluizen, bruggen en overige installaties. Voor het onderdeel contractering en aanbestedingen is MGciviel in de lead met ruime ervaring op het gebied van het opstellen van contracten voor vervanging en renovatie bij Rijkswaterstaat.

 

4 | Duurzaamheid en Circulariteit

 

MGciviel heeft ruime ervaring met instrumenten voor een duurzame GWW. Dit begint bij de voorbereidingsfase met advisering over het toepassen van de verschillende instrumenten waaronder LCC, Ambitieweb en MKI. Onze advisering gaat verder dan alleen de berekeningen maar ook hoe je in aanbestedingen een plek kan creeeren om dit mee te laten wegen in de gunning. MGciviel denkt out off the box en kijkt naar mogelijkheden om duurzaamheid mee te nemen in de projecten.